Actievoorwaarden

Algemeen 1. Deze actievoorwaarden van Stichting Museum Het Rembrandthuis (hierna te noemen: ‘Organisator’), (p/a)Jodenbreestraat 4, 1011 NK Amsterdam, zijn van toepassing op de door hen georganiseerde prijsvraag, onder de noemer ‘Rembrandts buren’ (hierna: ‘de Actie’). Deze actievoorwaarden zijn te vinden op www.buren.rembrandthuis.nl

2. Deelnemers dienen hun eindproduct via www.buren.rembrandthuis.nl te uploaden.  

3. De Deelnemers kunnen uiterlijk tot 15 juni 2020 deelnemen aan de Actie. 

4. Ten aanzien van deze promotionele Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing die op 1 januari 2014 in werking is getreden. Organisator verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de Gedragscode.

5. Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden.

6. Per Actie vermeldt Organisator op de betreffende website of in het door haar uitgegevens tijdschrift op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen, welke prijzen er gewonnen kunnen worden en of er aanvullende voorwaarden gelden.

7. Met vragen of opmerkingen over de spelvoorwaarden of Acties kan contact opgenomen worden met Organisator, door een e-mail te sturen aan educatie@rembrandthuis.nl.

Deelname en deelnemers 8. Deelname staat open voor iedere leerling die met zijn/haar klas de tentoonstelling heeft bezocht en het bijbehorende educatieve programma heeft doorlopen.

9. Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het toesturen van dan wel uploaden van een foto van hun gemaakte product eigenhandig te verrichten. Een Deelnemer kan slechts eenmaal meedoen.

10. Aan de deelname aan de Actie zijn geen kosten verbonden. 

11. Deelnemers onder de 16 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de Actie. 

12. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan Organisator ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij Deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.

13. Organisator heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

14. Organisator heeft het recht om een Deelnemer aan de Actie uit te sluiten indien blijkt dat Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

15. Organisator is niet aansprakelijk voor de opgave door Deelnemer van verkeerde gegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres, huisadres) voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door Deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

Prijzen 16. De winnaars van de prijzen worden aangewezen door een onpartijdige derde. Nadat de uitslag bekend is, worden de prijswinnaars daarvan persoonlijk op de hoogte gesteld via e-mail. 

17. De prijs bestaat uit twee delen. Een prijs voor de hele klas, alle leerlingen krijgen een paar sokken van Daily Paper t.w.v. €9,95. Daarnaast krijgt de leerling met de leukste inzending een fanny pack of pet t.w.v. €39,95. Per Deelnemer dan wel (e-mail)adres wordt slechts één prijs uitgekeerd. Iedere prijs is uniek en staat op naam van de betreffende winnaar.

18. De prijswinnaars zullen uiterlijk op 1 juli 2020 bekend worden gemaakt en ontvangen van Organisator een e-mail met daarin de details in verband met het uitreiken van de prijs. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd door de Deelnemers.

19. Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder eventueel de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door Organisator dan wel door de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Organisator is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar.

20. Organisator behoudt zich het recht voor om de Actie zonder opgaaf van redenen op ieder moment te beëindigen of de prijzen en/of actieperiode te wijzigen dan wel te besluiten niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of compensatie voor de Deelnemers.

21. Deelnemer verklaart bevoegd te zijn de foto van het gemaakte product in te zenden en rechthebbende te zijn op dit fotomateriaal dan wel de rechthebbende te vertegenwoordigen van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het ingezonden fotomateriaal. Deelnemer doet door deelname aan de Actie afstand van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten die rusten op het ingezonden fotomateriaal. Deze rechten worden door Deelnemer hierbij aan Organisator overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen. 

Persoonsgegevens 22. Deelnemer geeft door deel te nemen aan de Actie aan Organisator toestemming om alle gegevens te verzamelen, te verstrekken aan derden en anderszins te verwerken die Organisator noodzakelijk acht voor de organisatie van de Actie en de uitreiking van de prijzen. 

23. Deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met de privacybeleid van Organisator.

Wijziging Spelvoorwaarden en technische voorzieningen 24. Organisator kan te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen. Het is dan ook aan te raden om aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

25. Organisator garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Organisator aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatie-voorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

Klachten 26. Eventuele klachten of bezwaren in verband met een Actie kan de deelnemer binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Organisator kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Stichting Museum Het Rembrandthuis, (p/a)Jodenbreestraat 4, 1011 NK Amsterdam, onder vermelding van ‘klacht promotionele Actie ‘Rembrandts buren’ of door een e-mail te sturen aan educatie@rembrandthuis.nl. Organisator zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met Deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

Aansprakelijkheid 27. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisator in het leven roepen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met deelname aan een Actie, het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die Deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

Overmacht 28. Organisator behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen.

Intellectuele eigendom 29. Alle rechten waaronder auteursrechten, woord- en beeldmerken, de domeinnaam en andere intellectuele eigendomsrechten op de website(s) en de Actie, het format, het concept, de door Organisator geplaatste content, de look &feel en de naam met betrekking tot de Actie berusten uitsluitend bij Organisator en hun licentiegevers. 

Toepasselijk recht 30. Op deze spelvoorwaarden en de Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit de Actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.